Стартъпите в България в условия на коронакриза

През последната година и половина, вследствие на Covid-19, условията за бизнеса както в България, така и в световен мащаб, се промениха драстично. Най-засегнати от тази промяна в екосистемата на бизнеса са стартъпите.

Стартъпите са компаниите, които се създават с цел бърз растеж, чрез прилагане на иновативен бизнес модел и технологии. Основното предназначение на всеки от тях, най-общо казано, е да „размести” пластовете в различни сектори. Те имат три основни функции: създаване на хипотези за всяка част на бизнес модела, бързо отчитане дали същият е правилен и представяне на иновативен продукт с конкретни характеристики.

В България основните индустрии, в които се насочват предприемачите за създаван на стартъп, са: биотехнологии, високи технологии и изкуствен интелект, образование,  транспорт, туризъм и логистика. Сектори, които са от голямо значение за икономическото състояние на страната. Същността на стартъпите е, че са в етап на развитие и основно извършват научно-изследователска дейност. Нямат активи и спестявания, а получените приходи се реинвестират в нови разработки и развитие. Поради тази причина те са и едни от най-силно засегнатите от кризата с Covid-19, а някои от тях дори са изправени пред риск от фалит.

Проблемите, пред които се изправят стартъпите в страната, в условията на коронакриза, са взаимосвързани и следват един от друг: спад на оборота, липса на ликвидност и риск от фалит. За да се предотвратят тези и други потенциални проблеми, се предприемат действия, свързани с финансирането на стартиращите компании и по-лесен достъп до различни европейски и дъжавни фондове за развитие. Някои от предложените мерки за тази цел се изразяват във: временно спиране на изискванията за набиране на капитал от трети страни; диалог с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Европейски инвестиционен фонд  (ЕИФ), Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР); включване на стартъпите в списък за потенциални бенефициенти в различни програми за подпомагане на бизнеса; отсрочване на задължения към държавната хазна.

Стартиращите проекти могат да изиграят съществена  роля във възстановителния процес на икономиката на България след Covid-19. Инвестирайки в тях, позицията на страната в света на иновациите може да бъде значително подобрена, а защо не и да се превърне в един от лидерите.